Fundacja Wolność i Pokój

Centrum Informacji

Statut Fundacji Wolność i Pokój


Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Wolność i Pokój, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez: Andrzeja Miszka, Dariusza Zalewskiego, Jarosława Dubiela, Piotra Odrzywołka, Wojciecha Jaronia, Mariusza Maszkiewicza i Marka Krukowskiego zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Janusza Marmaja w kancelarii notarialnej w Warszawie, w dniu 26.07.2010 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną. Fundacja prowadzi działalność na podstawie obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Nadzór nad fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej, będący ministrem właściwym w rozumieniu ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548 z późn. zm.).

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów społecznych może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może tworzyć zakłady i filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

3. Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie sfer zadań publicznych wymienionych w § 7 pkt 2.

4. Prowadzenie przez Fundację:

a) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,

b) odpłatnej działalności pożytku publicznego

wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

5. Szczegółowy zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego Fundacji określi uchwała Rada Fundacji.

§ 5

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

2. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.


Rozdział II.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 7

Fundacja założona została przez ludzi reprezentujących pluralistyczne światopoglądowo środowiska tworzące Ruch Wolność i Pokój działający w Polsce w latach 80-tych w ramach demokratycznej opozycji. Dlatego istotnym źródłem jej celów jest Deklaracja Ideowa Ruchu WIP zreinterpretowana w duchu współczesnych wyzwań i aktualnych wyborów ideowych inicjatorów Fundacji.

1. Celami Fundacji jest promocja i ochrona:

a. wolności osobistej, grupowej i narodowej w sferze kultury, edukacji, życia społecznego i polityki. W szczególności będziemy promować wszelkie działania pozytywnie przeciwstawiające się redukcjonistycznym ideologiom uprzedmiotawiającym człowieka.

b. pokoju społecznego, narodowego i międzynarodowego, którego najważniejszymi warunkami są: A) przestrzeganie praw człowieka i obywatela; B) uznanie autonomii ludów i narodów; C) prymat partnerskiego dialogu, jako sposobu rozwiązywania konfliktów między grupami, narodami i państwami; D) sprawiedliwość społeczna i ekonomiczna, gwarantowana równością obywateli wobec prawa i faktycznym poszanowaniem praw mniejszości i grup słabszych.

c. tolerancji, dialogu społecznego i filozofii non-violence, jako najbardziej etycznych i efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych, ekonomicznych, kulturowych i politycznych. W szczególności, przeciwdziałanie wszelkim przejawom nietolerancji, uprzedzeń i dyskryminacji na tle rasowym, etnicznym, seksualnym, płciowym, religijnym, światopoglądowym, różnic wieku, kondycji umysłowej, zdrowotnej czy psychicznej.

d. Polski, rozumianej, jako wspólnota tradycji, języka, terytorium i przestrzeni sensu podzielanych przez pluralistyczną kulturowo, etnicznie i religijnie społeczność, dla której Ojczyzna jest w równym stopniu determinowana historią jak też wolnym wyborem jednostek, które decydują o swej państwowej przynależności i wewnętrznym ustroju wspólnoty.

e. ważnych źródeł kulturowych Polski i Europy zakorzenionych w chrześcijaństwie i tradycji judaizmu, starożytnej Grecji i Rzymu, europejskich kultur przedchrześcijańskich, zwłaszcza Słowian, nowożytnego oświecenia i ideałów społeczeństwa obywatelskiego opartego na wolności, braterstwie i równości wzbogacanych współcześnie o efekty globalnej wymiany (m.in. nowożytna nauka, buddyzm, psychologia humanistyczna, itp.).

f. praw kobiet, tak, aby miały pełny i równy udział w tworzeniu sprawiedliwego i otwartego społeczeństwa obywatelskiego, zarówno w Polsce, jak na świecie. Przeciwdziałanie wszelkiej dyskryminacji kobiet i negatywnym stereotypom odnoszącym się do społecznych ról przypisanych kobietom i mężczyznom. Szczególnie zaś będziemy działać na rzecz ochrony kobiet przed przemocą fizyczną czy/i psychiczną w rodzinie i szerszym środowisku.

g. życia i jego jakości, w szczególności życia ludzkiego, ale też całej ekosfery. W ramach Fundacji promować będziemy wszelkie działania wspierające życie, zdrowie fizyczne i psychiczne osób. Troska o środowisko naturalne, szacunek dla bioróżnorodności i wspieranie bioregionalizmu oraz ekologiczne standardy produkcji, usług i komunikacji, czy alternatywne źródła energii, stanowią istotną część działań promujących życie.

h. podmiotowego zaangażowania obywateli podejmujących działania, które, obok swoich specyficznych celów, będą źródłem budowania wspólnoty, bezinteresownego zaangażowania społecznego, zaufania międzyludzkiego, ważnych osobistych sensów życia i tworzenia bardziej przyjaznego państwa.

i. wszelkich form kultury, sztuki, religii, duchowości, mistyki, nauki, doświadczeń i praktyk, które rozwijają ludzkie dyspozycje do twórczości, pogłębiania sensu życia, otwierania na Tajemnicę, nawiązywania głębokich relacji interpersonalnych oraz wysokiej jakości życia inspirowanego pięknem, prawdą i dobrem.

j. dziedzictwa historycznego i kulturowego Ruchu Wolność i Pokój, w szczególności wydobycie z nich autentycznych inspiracji, które współcześnie i w przyszłości mogą stawać się źródłem wartościowych postaw jednostek i wspólnot w Polsce i na świecie.

k. międzyludzkich i międzyregionalnych więzi między uczestnikami i sympatykami Ruchu Wolność i Pokój, tak aby dzięki wspólnej tradycji doświadczeń, aktualnemu wciąż zaufaniu i przyjaźni, mogli oni rozwijać żywą oraz wspierającą siebie i innych pluralistyczną wspólnotę szanujących się i cieszących się sobą nawzajem osób i środowisk. Dialog, zrozumienie, szacunek, wzajemne przebaczenie, pojednanie, przejrzystość, przyjazne wspieranie się w potrzebie, dzielenie wzajemnymi darami, dobra komunikacja, sprawiedliwa współpraca, szukanie porozumienia w konflikcie: to ważne cechy normatywne tej zróżnicowanej wspólnoty.

2. Cele powyższe są realizowane w następujących sferach zadań publicznych:

a. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

b. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

c. działalności charytatywnej;

d. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

e. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

f. ochrony i promocji zdrowia;

g. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

h. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

i. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

j. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

k. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

l. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

m. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

n. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

o. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

p. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

r. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

s. promocji i organizacji wolontariatu;

t. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

u. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

w. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt a-u.

§ 8

1. Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc:

a. działalność badawczą i wydawniczą poświęconą zagadnieniom rozwoju pokoju, wolności i demokracji w duchu wzajemnej tolerancji oraz dialogu społecznego i obywatelskiego między jednostkami, narodami i grupami etnicznymi ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania podmiotowych praw jednostki oraz wspólnotowego prawa do samostanowienia;

b. działalność badawczą i wydawniczą poświęconą kulturowym, społecznym i politycznym źródłom konfliktów i kryzysów między państwami, narodami i grupami etnicznymi we współczesnym świecie oraz sposobom ich przezwyciężania ze szczególnym uwzględnieniem roli instytucji Unii Europejskiej;

c. działalność popularyzacyjną i szkoleniową: warsztaty, seminaria, konferencje, strony internetowe, happeningi, e-learning,  poświęcone współczesnym zagadnieniom promocji i utrwalania idei pokoju, wolności, demokracji i praw człowieka z poszanowaniem zasad non-violence, tolerancji oraz dialogu społecznego i obywatelskiego;

d. wspieranie i realizację działań służących ochronie środowiska i społeczności lokalnych przed skażeniem oraz zrównoważonemu rozwojowi;

e. monitorowanie zagrożeń, będących konsekwencją procesów globalizacji, dla poszanowania indywidualnych i wspólnotowych praw do odmienności stylów życia i samorealizacji;

f. działalność społeczną organizującą sprzeciw wobec zagrożeń dla pokoju, wolności i demokracji a w szczególności w przypadku braku poszanowania dla podstawowych praw człowieka, równych praw kobiet i mniejszości oraz samostanowienia wspólnot;

g. wspieranie organizacji, zarówno krajowych, jak i zagranicznych sprzeciwiających się łamaniu praw człowieka oraz zasadom demokracji;

h. działalność kulturalną i artystyczną: koncerty, festiwale muzyczne, wystawy, produkcja filmowa, zdjęcia, pokazy filmów, happeningi, instalacje, urządzanie sal muzealnych, towarzyszące lub w całości poświęcone uwrażliwianiu społeczeństwa na współczesne zagadnienia pokoju, wolności, demokracji i praw obywatelskich w duchu poszanowania odmienności religii, przekonań, narodowości, rasy, płci, wieku, orientacji seksualnej;

i. rozwijanie współpracy zarówno krajowej, jak i międzynarodowej ze wszystkimi organizacjami, dla których idee pokoju, wolności, demokracji i non-violence stanowią istotne wyznaczniki tożsamości. Współpraca w szczególności winna służyć poszerzaniu obszaru wolności w wymiarze jednostkowym i zbiorowym z respektowaniem fundamentalnej zasady, że poszerzanie wolności jednych nie może odbywać się kosztem ograniczenia wolności drugich;

j. działalność badawczą, wydawniczą, popularyzacyjną, edukacyjną, kulturalną i artystyczną poświęconą historii i dziedzictwu społeczno-kulturowemu Ruchu Wolność i Pokój, a w szczególności: inicjowanie badań dotyczących Ruchu WiP i współpraca ze wszystkimi instytucjami badawczymi i popularyzującymi wyniki badań społeczno-historycznych, tworzenie Encyklopedii WiP, strony internetowej WiP, programów lekcji wychowania obywatelskiego, materiałów multimedialnych o WiP-ie, konferencji naukowych, urządzanie sal muzealnych i wystaw.

k. działalność integracyjną obejmującą środowiska uczestników i sympatyków Ruchu Wolność i Pokój, ich rodziny oraz osoby zainteresowane ideami Ruchu: organizowanie dorocznych zjazdów Ruchu, prowadzenie interaktywnych stron w Internecie, tworzenie aktualizowanych banków informacji, inicjowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych spotkań Ruchu i jego partnerów, wspieranie moralne i materialne osób znajdujących się w kryzysowej sytuacji.

l. działalność samopomocową wobec uczestników Ruchu WIP i ich rodzin.

2. Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.


Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowią darowizny, środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.

2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażyli Fundatorzy, wynosi PLN 1000 (tysiąc złotych).

3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

a. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,

b. innych darowizn,

c. dotacji pochodzących z funduszy EU, dotacji od administracji publicznej, innych zagranicznych, innych np. spadków krajowych i zagranicznych,

d. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym

e. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych

f. odsetek i depozytów bankowych, w tym także odsetek określonych w ust. 2

g. dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

h. dochodów z praw autorskich.

4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego. Zabrania się:

a. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków władz Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie władz fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b. Przekazywania ich majątku na rzecz członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. Wykorzystywania majątku na rzecz członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie władz Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


Rozdział IV

Władze Fundacji.

§ 10

1. Władzami fundacji są:

a. Rada Fundacji,

b. Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

3. Nie można łączyć funkcji członków Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

Rada Fundacji.

§ 11

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym.

2. Rada Fundacji składa się z co najmniej pięciu członków.

3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, określonych w § 20 ust. 6 Statutu, może nastąpić odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie. Odwołanie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej w tajnym głosowaniu przez pozostałych członków Rady Fundacji.

5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji ze stosunkiem pracy z Fundacją.

6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

8. Członkowie Rady, jako organu kontroli:

a. nie mogą, ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 12

Do zadań Rady należy:

1. nadzór nad realizacją przez Zarząd statutowych celów Fundacji;

2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;

3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;

4. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu;

5. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;

6. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium;

7. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji;

8. szczegółowe określenie zakresu nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 13

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

2. żądania od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień,

3. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 14

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 15

Rada Fundacji zbiera się co najmniej 2 razy w roku. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji, w celu składania wyjaśnień.

§ 16

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 17

Dla prawomocności uchwał Rady Fundacji wymagana jest obecność, co najmniej połowy składu jej członków, w tym obecność Przewodniczącego.

§ 18

Posiedzenia i uchwały Rady mogę też odbywać drogą korespondencyjną.

§ 19

1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zapraszane osoby i przedstawiciele organizacji, której działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2. Udział osób wymienionych w punkcie 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

Zarząd Fundacji.

§ 20

1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych przez Radę Fundacji na czteroletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej w głosowaniu jawnym kwalifikowaną większością głosów.

5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwila rezygnacji, odwołania bądź śmierci członka Zarządu.

6. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku:

a. złożenia rezygnacji

b. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji członka Zarządu,

c. choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji,

d. niepełnienie obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,

e. nienależytego wypełniania funkcji członka,

g. istotnego naruszenia postanowień Statutu.

7. Członkiem Zarządu może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 21

Pracami Zarządu kieruje prezes.

§ 22

Prezes z grona Zarządu wyznacza wiceprezesa.

§ 23

W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezesowi Zarządu przysługują wszystkie uprawnienia Zarządu.

§ 24

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 25

Do zadań Zarządu należy:

1. opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji,

2. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

4. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, opowiadanie za realizację celów statutowych Fundacji oraz wyniki działalności finansowej,

5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

7. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji,

8. powoływanie kierowników zakładów, zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych zakładów,

9. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

§ 26

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

§ 27

Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej, niż raz na kwartał. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

§ 28

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 29

Zarząd, co roku, do dnia 30 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji.

§ 30

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Rady Fundacji.

3. Wynagrodzenie członków Zarządu jest wypłacane z wypracowanych środków bez naruszenia zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatorów.

Sposób Reprezentacji

§ 31

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

3. W przypadku Zarządu jednoosobowego, oświadczenia woli w imieniu Fundacji – stosownie do postanowień § 23 – składa Prezes Zarządu.


Rozdział V.

Zmiana statutu

§ 32

Zmiany statutu nie mogą dotyczyć zmiany, a zwłaszcza redukcji celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim, w szczególności celów określonych w § 7. Można jednak dokonywać doprecyzowań oraz rozszerzać listę celów i form ich realizacji.

§ 33

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą i na wniosek Zarządu Fundacji.


Rozdział VI.

Postanowienia końcowe

§ 34

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

§ 35

Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 36

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 37

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 38

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 39

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 40

O przeznaczeniu środków finansowych i majątku pozostałego po likwidacji Fundacji decyduje sąd.

§ 41

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca każdego roku sprawozdanie za rok ubiegły.

§ 42

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.


Reklamy

Zasady kopiowania z witryny FWiP

Wszelkie materiały publikowane w Centrum Informacji FWiP publikowane są na zasadach licencji Creative Commons 3.0 BY-NC (Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne) chyba, że jest zaznaczone inaczej.

Odpowiedzialność za treść artykułów

Artykuły są wyrazem poglądów ich Autorów. Za treść przedruków, ogłoszeń itp., jeśli nie jest zaznaczone inaczej, odpowiada redaktor odpowiedzialny. Dokumenty i stanowisko Fundacji Wolność i Pokój muszą być sygnowane przez władze Fundacji zgodnie z jej Statutem

Kontakt z redakcją witryny FWiP