Fundacja Wolność i Pokój

Centrum Informacji

Fundusz Pomocowy

Do Przyjaciół, Uczestników i Sympatyków Ruchu Wolność i Pokój, Ludzi dobrej woli

W 2010 r. byli uczestnicy Ruchu Wolność i Pokój powołali do życia Fundację. Zgodnie z § 8 art. 1. pkt. l statutu Fundacja prowadzi działalność pomocową na rzecz byłych uczestników Ruchu WiP i ich rodzin. W trakcie dotychczasowej działalności wspieraliśmy osoby, które na skutek różnych okoliczności znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Było to możliwe dzięki ofiarności osób związanych z Fundacją. W ostatnim czasie musieliśmy zintensyfikować działalność socjalną aby wesprzeć naszych przyjaciół będących w trudnej sytuacji życiowej i w związku z tym postanowiliśmy wyodrębnić Fundusz Socjalny. Na nasze apele z prośbą o wsparcie socjalne kolegów odpowiedziało sporo osób, którym w tym miejscu chcielibyśmy podziękować. Wszystkie wpłaty na rzecz konkretnych osób lub Fundusz Socjalny Fundacji będziemy podawać do publicznej wiadomości z poszanowaniem anonimowości darczyńców. Socjalnego wsparcia osobom będącym w potrzebie można udzielać dokonując wpłat na konto Fundacji Bank Santander 79 1090 1056 0000 0001 4423 1803 z dopiskiem ‘na fundusz socjalny’ bądź ze wskazaniem konkretnej osoby, której darczyńca chce pomóc.

Wszystkim dotychczasowym darczyńcom raz jeszcze serdecznie dziękujemy!

Zarząd Fundacji:
Jarosław Dubiel (Jarema) – prezes
Zuzanna Dąbrowska – wiceprezeska
Dariusz Zalewski – wiceprezes
Rada Fundacji:
Małgorzata Tarasiewicz – przewodnicząca
Piotr Odrzywołek – sekretarz
Wojciech Bafeltowski
Małgorzata Gorczewska
Marek Krukowski
Zdzisław Kulawik
Redakcja Witryny Fundacji:
Wiesław Cupała – redaktor odpowiedzialny
Jarosław Kapsa
Mariusz Maszkiewicz

Wpływy

 

FWiP raport Fundusz Pomocowy 2015

 

Wpłaty na Fundusz Pomocowy w 2016

Informacja o możliwości odliczenia od dochodu darowizn przekazanych na rzecz Fundacji Wolność i Pokój.

Fundacja Wolność i Pokój zgodnie ze swoim statutem jest organizacją pozarządową niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( art.3.2.2 , art.4.1 ustawy).

Darowizny przekazane Fundacji Wolność i Pokój na działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych podlegają odliczeniu od dochodu na podstawie art.26.1.9.a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r , przy czym łączna roczna kwota odliczeń nie może być wyższa niż 6% dochodu.

Wszystkie darowizny wpłacone na konto Fundacji na utworzony fundusz pomocowy (pomoc społeczną) dla uczestników Ruchu Wolność i Pokój spełniają warunki do odliczenia od dochodu. Odliczenia te wykazuje się w druku PIT/O.

 

Zasady kopiowania z witryny FWiP

Wszelkie materiały publikowane w Centrum Informacji FWiP publikowane są na zasadach licencji Creative Commons 3.0 BY-NC (Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne) chyba, że jest zaznaczone inaczej.

Odpowiedzialność za treść artykułów

Artykuły są wyrazem poglądów ich Autorów. Za treść przedruków, ogłoszeń itp., jeśli nie jest zaznaczone inaczej, odpowiada redaktor odpowiedzialny. Dokumenty i stanowisko Fundacji Wolność i Pokój muszą być sygnowane przez władze Fundacji zgodnie z jej Statutem

Kontakt z redakcją witryny FWiP

%d blogerów lubi to: