Fundacja Wolność i Pokój

Centrum Informacji

List interwencyjny

Warszawa, dnia 20 lutego 2016 r.

Fundacja Wolność i Pokój
Numer w KRS: 0000377302
Data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 02.02.2011
Numer NIP: 525-249-83-21
REGON: 1427892911
01-651 Warszawa
ul. Gwiaździsta 5 C m. 7
Email: fundacjawip@yahoo.com
Szanowny Pan
Prof. dr hab. Jan Szyszko
Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54

Dotyczy: decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 stycznia 201 4 r., w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie inwestycji prowadzonej przez Immo Wola Sp. z o.o. przy ul. Obozowej 20 w Warszawie

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z prośbą mieszkańców wspólnot mieszkaniowych Wola Tarasy i Młyny Królewskie w Warszawie, którą otrzymaliśmy dnia 19 lutego 2016 r. zwracamy się o niezwłoczne uchylenie decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 stycznia 2014 r., w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie inwestycji prowadzonej przez Immo Wola Sp. z o.o. przy ul. Obozowej 20 w Warszawie.

Realizowane przedsięwzięcie zaliczone jest do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust. 1 pkt 56 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) – realizacja parkingów samochodowych oraz garażu podziemnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha. Dodatkowo w sprawie pojawiły się nowe okoliczności, o których poniżej.

W czerwcu 2015 r. na placu budowy niniejszej inwestycji doszło do wypadku wskutek którego operatorzy koparek pracujący w klimatyzowanych, zamkniętych kabinach poczuli się zle, tak że konieczna była interwencja służb medycznych i w konsekwencji hospitalizacja jednego z nich. W okolicy wyczuwalny był silny zapach chemiczny drażniący spojówki i górne drogi oddechowe. Prace budowlane zostały wstrzymane. Plac budowy nie został zabezpieczony w należyty sposób. Założono jedynie folie, aby zapobiec osuwaniu się skarp wykopu. Miejsce wskazane jako największe skupisko groźnych chemikaliów nie zostało w żaden sposób zabezpieczone, a mieszkańcy okolicznych posesji nie zostali poinformowani o istniejącym zagrożeniu. Deweloper przeprowadził badania, które wykazały obecność w środowisku gruntowo-wodnym chlorobenzenów, dichlorobenzenów, etylobenzenów, chloronaftalenów, węglowodorów C9-C40, naftalenów oraz sumy ksylenów. Stężenie i ilość szkodliwych substancji (w szczególności BTEX oraz naftalenów z grupy WWA) kilkudziesięciokrotnie przekracza standardy jakości gleby i ziemi określone w Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 września 2002 r.

W październiku 2015 r. deweloper przedstawił Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie plan remediacji zanieczyszczeń przygotowany przez firmę Menard, który to został zatwierdzony decyzją RDOŚ z dnia 2 grudnia 2015r. Zarówno treść planu remediacji, jak i wiarygodność przeprowadzonych przez samego Dewelopera badań oraz dalsze czynności podejmowane przez organy administracji i dewelopera budzą poważne wątpliwości co do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz narażają mieszkańców okolicznych posesji na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia:

 1. plan remediacji przewidywał przeprowadzenie usuwania substancji niebezpiecznych w okresie od późnej jesieni 2015 r. do końca zimy (pierwszy kwartał 2016 r.) – do dnia dzisiejszgo prace stricte remediacyjne nie zostały rozpoczęte;

 2. plan remediacji nie zawiera analizy/raportu oddziaływania prowadzonych prac na środowisko, w tym także na mieszkańców okolicznych posesji (wspólnoty mieszkaniowe: Wola Tarasy, Młyny Królewskie, Tynkbud), którzy zgodnie z danymi zawartymi w raporcie, narażeni są na działanie najbardziej szkodliwych substancji chemicznych. Największe stężenie tych substancji znajduje się w bezpośredniej bliskości z lokalami mieszkalnymi. Pomimo to do dnia dzisiejszego mieszkańcy nie zostali powiadomieni o szczegółowych harmonogramie prac i o zagrożeniach związanych z wydobyciem z gleby ww. łatwolotnych substancji chemicznych i skutkach styczności z nimi. Deweloper zlecił jedynie zamykanie okien (z permanentnie działającymi nawiewkami) i niezbliżanie się do placu budowy (co jest niewykonalne z uwagi na lokalizację budynków mieszkalnych, placów zabaw dla dzieci i sklepów spożywczych);

 3. obecnie z placu budowy wywożona jest w dużych ilościach ziemia i gruz, w tym także z miejsca, w którym substancje niebezpieczne znajdują się 0,5 m pod powierzchnią;

 4. z wykopu została wypompowana woda, którą z beczkowozu bezpośrednio wylano do studzienki kanalizacyjnej. Na spotkaniu w dniu 15 lutego2016 r. zorganizowanym przez Burmistrza dzielnicy Warszawa Wola Pana Krzysztofa Strzałkowskiego, z udziałem mieszkańców, dewelopera, przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Sztabu Zarządzania Kryzysowego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, deweloper nie chciał udzielić wyjaśnień dotyczących tego incydentu. Natomiast przedstawiciele MPWiK potwierdzili, że zrzut wody był bezumowny, co spełnia znamiona przestępstwa. Burmistrz zapowiedział zawiadomienie w tej sprawie Prokuratury Rejonowej;

 5. nie znane jest miejsce składowania wywożonej ziemi i tej, która zostanie wywieziona z placu budowy, a także plany jej utylizacji. Istnieją uzasadnione obawy, że utylizacja nie zostanie przeprowadzona w sposób wymagany prawem i gwarantujący bezpieczeństwo dla środowiska. Na tę okoliczność mieszkańcy Wola Tarasy złożyli zawiadomienie do Prokuratury;

 6. Na placu budowy nie są przestrzegane podstawowe zasady przewidziane przepisami BHP. Pracownicy ubrani w specjale kombinezony ochronne robią zakupy w pobliskich sklepach spożywczych.

 7. Mieszkańcy Wola Tarasy złożyli zawiadomienie do prokuratury także w sprawie sprowadzenia przez dewelopera niebezpieczeństwa dla ich zdrowia i życia poprzez niezabezpieczenie wykopu od czerwca po dzień dzisiejszy oraz nie udzielenie informacji dotyczącej stanu skażenia i istniejącym zagrożeniu;

 8. Wszystkie instytucje administracji państwowej procedujące w sprawie podtrzymują stanowisko, że Deweloper działał i działa zgodnie z literą prawa. Pragniemy zaznaczyć, że system prawny, oprócz procedur administracyjnych, w ramach których działają te instytucje zawiera także, a może przede wszystkim regulacje dotyczące ochrony życia i zdrowia ludzi, o czym chociażby w Ustawie zasadniczej i uchylającej wszelkie inne normy prawne z nią sprzeczne. Niezgodność taka możliwa jest chociażby ad casum z gwarantowanym konstytucyjnie prawem do ochrony zdrowia (art. 68 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.).

Mając na uwadze najwyższe dobro okolicznych mieszkańców tj. ich zdrowie i życie, w tym szczególnie małych dzieci i tych jeszcze nienarodzonych (ww. substancje chemiczne mają szczególnie szkodliwe działanie na płód) oraz wszystkich mieszkańców Warszawy i okolic, pokładając wiarę w zasadę państwa prawa, dobrą zmianę i dbałość nowych władz centralnych o wszystkich obywateli, a nie tylko o korporacje i grupy interesów prosimy Pana Ministra o osobisty nadzór i interwencję w sprawie, uchylenie decyzji podjętych przez organy administracji z naruszeniem prawa, w tym także Konstytucji RP oraz godzących w podstawowe prawa człowieka, wstrzymanie prac budowlanych na przedmiotowej inwestycji i nakazanie opracowania dokumentu w sprawie oddziaływania na środowisko.

Otrzymują:

 1. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
 2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 3. Ministerstwo Zdrowia;
 4. Rzecznik Praw Obywatelskich;
 5. Rzecznik Praw Pacjenta;
 6. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 7. Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola, ul. Ciołka 2;
 8. Burmistrz Dzielnicy Warszawa Wola;
 9. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy;
 10. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie;
 11. Warszawski Uniwersytet Medyczny;
 12. Wojskowa Akademia Techniczna;
 13. Redakcja TVP.PL;
 14. Redakcja Rzeczpospolitej;
 15. Redakcja Gazety Wyborczej;
 16. Redakcja Dorzeczy.pl;
 17. Redakcja Niezależna.pl;
 18. Redakcja Telewizji Republika;
 19. Stowarzyszenie Wola Zmian;

 

Podczas gdy pracownicy na budowie ubrani są w kombinezony ochronne i maski gazowe a mieszkania rodzin z dziećmi, kobiet w ciąży i osób z grupy wrażliwej są 2-3 metry dalej, absurdalnie zapewnia się nas, że jesteśmy bezpieczni.

 

Reklamy

Informacja

This entry was posted on 3 marca 2016 by in Ochrona środowiska.

Zasady kopiowania z witryny FWiP

Wszelkie materiały publikowane w Centrum Informacji FWiP publikowane są na zasadach licencji Creative Commons 3.0 BY-NC (Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne) chyba, że jest zaznaczone inaczej.

Odpowiedzialność za treść artykułów

Artykuły są wyrazem poglądów ich Autorów. Za treść przedruków, ogłoszeń itp., jeśli nie jest zaznaczone inaczej, odpowiada redaktor odpowiedzialny. Dokumenty i stanowisko Fundacji Wolność i Pokój muszą być sygnowane przez władze Fundacji zgodnie z jej Statutem

Kontakt z redakcją witryny FWiP

%d blogerów lubi to: